Wnioski z FORUM


Wnioski z FORUM gminy Siedlce na temat „Kultura dobrem wspólnym” odbytego dnia 08 maja 2018 r.

Na podstawie wystąpień uczestników Forum i ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców gminy podjęto szereg wniosków i ustaleń, których uwzględnienie w programowaniu działań kulturalnych w gminie byłoby zasadnym dla podniesienia jakości tych działań.

 1. Dla aktywnego uczestnictwa w kulturze istotnym jest utrzymanie zwyczaju angażowania społeczności poszczególnych wsi do planowania wydarzeń, a potem do włączania ich w przygotowywanie imprez. Powierzenie części imprez miejscowym działaczom wzmacnia zainteresowanie wydarzeniem, ma wpływ na frekwencję.
 2. W społecznościach wiejskich funkcjonują osoby i grupy praktykujące różne formy ekspresji twórczej. Jest potrzeba tworzenia klimatu dla prezentacji wyników tych aktywności poprzez wystawy rękodzieła, zbiorów kolekcjonerskich,popisy wokalne i recytatorskie ( przy okazji innych imprez), wieczory tematyczne, spotkania osób zainteresowanych określonym zagadnieniem, prezentację na stronie internetowej GOK, itp.
 3. Dopracowywać projekty oddolne mieszkańców proponujących wyróżniające ich społeczność ciekawą formą imprezy. Każde wydarzenie niech będzie inne, niepowtarzalne,charakteryzujące tę, a nie inną miejscowość.
 4. Zastanowienia wymaga funkcjonująca najczęściej forma rozrywki określana mianem festynu. Należy podjąć decyzję,czy organizuje się dużo imprez mało atrakcyjnych, czy mniej-wysokiej jakości. Tak i tak, nie może być jednocześnie ze względu na ograniczone możliwości finansowania.
 5. Książka, wśród wielu form funkcjonowania słowa pisanego, jest jedynym partnerem czytelnika umożliwiającym mu kontakt z samym sobą. Jest to wartość nie do przecenienia. Stąd wniosek dotyczący zwracania szczególnej uwagi na działalność bibliotek w naszej gminie. Wnioski z ankiety także dotyczą czytelnictwa.
 6. Wychowanie patriotyczne, jako wniosek z jednego z wykładów, winno stać się ważnym elementem projektów skierowanych do dzieci i młodzieży.
 7. Młodzież gimnazjalna jest mało zainteresowana ofertą GOK. Podjęcie prób w tym zakresie jest kolejną propozycją do rozważenia w ofercie kulturalnej.
 8. Ankieta wskazuje na istotną formę spędzania wolnego czasu przez naszych mieszkańców poprzez oglądanie seansów filmowych. Kluby dyskusyjne to również propozycja do zamieszczenia w planie pracy GOK.
 9. Ankietowani wskazują możliwości korzystania z kulturalnych imprez miasta Siedlce. .Może w wybranych projektach dałoby się nawiązać współpracę.
 10. Z ankiet wynika też potrzeba zmiany modelu funkcjonowania świetlic.
 11. Wniesiono propozycję wydania publikacji upamiętniającej działaczy kultury z naszej gminy organizujących życie kulturalne i społeczne w przeszłości.
 12. Ankieta wzbudziła zainteresowanie wśród uczestników Forum. Rada Kultury planuje ankietę uszczegółowić i opublikować na stronie GOK z możliwością jej wypełnienia przez chętnych mieszkańców naszej gminy.Siedlce, dn.22 maja 2018r. Rada Kultury Gminy Siedlce

Może Cię zainteresować także:

LEAVE A COMMENT